21. Arya-parinishpanna-tara

DROLMA YONGSU DZOGCHEMA
ARYA-PARINISHPANNA-TARA
TARA THE PERFECTOR