17. Arya-sukha-sadhani-tara

DEWA DRUPAY DROLMA
ARYA-SUKHA-SADHANI-TARA
TARA ACCOMPLISHING BLISS