12. Arya-mangalaloka-tara

DROLMA TASHI NANGWA
ARYA-MANGALOKA-TARA
TARA AUSPICIOUSLY SHINING