2. Arya-shukla-kanta-tara

DROLMA OKAR CHEN
ARYA-SUKLA-KANTA-TARA
TARA WHITE AS AUTUMN MOON