19. Arya-dukha-dahani-tara

DROLMA DUKNGAL SELCHEMA
ARYA-DUKHA-DAHANI-TARA
TARA BURNER OF SUFFERING